Bestyrelsesmøde 1/1  1896 - Ekstra generalforsamling 18/1  1896
Bestyrelsesmøde 8/1 1896
(Alle mødte undtagen Strøm og Jønsson)

Punkt 1.
Bestyrelsen vedtog at leje Sortedamslunds lille sal til øvelseslokale, hver onsdag aften for 8 kr. pr. måned, samt opsige det nuværende i Lægeforeningens boliger K2 fra 15 ds. at regne.

Punkt 2.
Bestyrelsen vedtog at anbefale den indsendte skrivelse fra Unionen til vedtagelse på Generalforsamlingen.

Punkt 3.
Endvidere vedtages det at indvarsle til en ekstraordinær Generalforsamling lørdag den 18 januar.


Generalforsamlingen den 18 januar 1896
ekstraordinær afholdes i Linnèsgade 24 København (23 medlemmer mødte)
Til dirigent valgtes Brandmand Jensen.

Dagsorden:

1. Forandring af §14 sidste afsnit
2. Lokaleforhold
3. Dannelsen af en sportsunion
4. Valg af 1 repræsentant og 1 revisor

Punkt 1.
Kassereren indledte forslaget om nedsættelse af de 6 mdr. der fordredes til et medlems stemmeberettigelse, efter et ordskifte mellem dirigenten og Jacobsen vedtages bestyrelsens indstilling.

Punkt 2.
Formand og Kasserer meddelte at bestyrelsen havde lejet den lille sal på Sortedamslund uden først at spørge medlemmerne, men overfor værten derude, måtte man smede mens jernet var varmt. Lejen, 8 kr. pr md. Og øvelsesaften hver onsdag kl. 8½ til 10½. Dirigenten udtalte at 2 aftner vel ikke kunne være formeget, men måtte til sidst give sig, da alle var enige om at foreningen ikke kunne begynde så stort. Bestyrelsens handlemåde blev enstemmigt godkendt.

Punkt 3.
Formanden oplæste, den for udvalget for sportskommisionen, indkomne skrivelse, og anbefalede dette, efter at være kommet med nogle orienterende bemærkninger. Efter en del diskussion, vedtoges det at lade A.I.K. repræsentere af D’herrer P Jacobsen og H Strøm.
Punkt 4.
I stedet for den udslettede repræsentant A Jønsson, valgtes L Larsen med 8 stemmer som suppleant og valgtes Nielsen med 4 stemmer, og i stedet for den excluderede Laboratoriearbejder Chr. Nielsen, valgtes til revisor H Rasmussen (8 stemmer).
Derefter meddelte formanden, at der var kommet indbydelse til TK fra KFF om deltagelse til et Cross Country running, der skulle afholdes midt i marts, og udtalte, at såfremt der var tilslutning om deltagelse heri, skulle man lægge sig i selen for at trainere, og få et så godt resultat som muligt. L Larsen foreslog at give et lille yderligere bidrag til (Fouget??), hvilket blev efterkommet af medlemmerne, og der indsamledes Kr. 2,06.

Bestyrelsesmøde 19/3 1896
(alle mødte undtagen E Hansen).

Forhandlingerne drejede sig kun om den forestående generalforsamling, til hvilken dagsorden efter lovene, skulle komme i følgende orden.

1) Foreningens virke i det forløbne halvår
2) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
3) Diverse forslag hvorunder kommer:
1. Jacobsens forslag om kontingentforhøjelse til 75 øre
2. L Larsens forslag om at supplere bestyrelsen med 2 medlemmer
3. L Larsens forslag om formand, næstformand og kasserer skulle være kontingentfrie
4) Valg af bestyrelsen
(mødet hævet kl. 12)