Andet bestyrelsesmøde og medlemsmøde 1895
2det Bestyrelsesmøde 10 oktober 1895.

Til stede var: P Jacobsen, E  Hansen, Louis Larsen.

Punkt 1: Leje af et lokale til brug ved søndagsøvelserne.
Det vedtages at leje 1 værelse i Gl. Lægeforeningens boliger K no2 for 40 kr. pr måned.
Lejemålet blev gjort fra 15 november.

Punkt 2: Anskaffelse af redskaber:
Det vedtages at anskaffe 1 Spyd, 1 Diskos og 1 metermål  samt at lade Formanden forhøre om 1 kugle til stødning.

Punkt 3: Reglement for medlemmer:
Der vedtoges et reglement for medlemmer, som bliver ophængt i lokalet.

Punkt 4: Eventuelt:
Det vedtoges at afholde et medlemsmøde den 13 november, for at høre stemningen
hos medlemmerne for sportshuer og emblemer, og samtidig for at vække interessen
for foreningen. Avertering om mødet vedtoges.


Medlemsmøde den 13 november i Vingt Trois.

Dagsorden:
1. Meddelelse fra bestyrelsen.
2. Anskaffelse af huer.
3. Fri diskussion.

Punkt 1:
Til dirigent valgtes E Hansen
Formanden meddelte medlemmerne at der var lejet et lokale til brug for søndagsøvelser, samt at bestyrelsen havde ophængt et reglement for at komme i orden med redskabernes brug og udlevering af disse. Derefter meddeles det medlemmerne at der var indkøbt forskellige nye redskaber. Bestyrelsens virksomhed blev enstemmigt godkendt.

Punkt 2:
Formanden anbefalede til anskaffelse, huer efter en medbragt prøve, som han anså for mest tidssvarende. Møller foreslog en Baret. Efter en lang og meget livlig diskussion, hvorunder de foreslåede huer, blev benævnt med mindre smagfulde titler, enedes man til sidst om Formandens forslag. Farven mørkeblå

Punkt 3:
Formanden fremdrog den ”Wältyske” sag, og forklarede at han havde forespurgt sig hos forskellige ”spidser” i sportsverdenen, som havde svaret ham, at Wälty absolut måtte kunne henregnes til amateur, når han havde handlet i god tro, om intet ulovligt havde foretaget sig, samt når det, i sin tid modtagne pengebeløb, var indbetalt til A.I.K. for at denne kunne benytte beløbet i sportsligt øjemed. Efter en længere diskussion vedtages det at forhøre sig i K.I.F.
Et meget sportsinteresseret medlem, havde gjort nogle ret unikke udkast til et emblem, men da kassebeholdningen ikke ønskede at gå nærmere ind på denne sag, blev det vedtaget at gemme den til senere.
Hansen ankede på egne og flere medlemmers vegne over, at Bestyrelsen ikke mødte ofte nok  til at give medlemmerne vejledning i de forskellige idrætsøvelser. Hertil svarede bestyrelsen at det selvfølgelig ikke kunne fordres af medlemmerne, at hele bestyrelsen skulle være til stede, når et af B-medlemmerne går møre, og havde bestyrelsen selvfølgelig heller aldrig forpligtet sig til andet. Nielsen mente at medlemmernes klage var begrundet, thi foreningen havde kun bestået i 3 uger. Når først den var et ½ år gammel kunne medlemmerne jo klage når de havde grund dertil.
Nielsen anbefalede at det første redskab foreningen skulle skaffe måtte være et fang, da han roede at denne idræt, den vilde interessere de fleste. Efter nogen diskussion, blev man enige om at yde et frivilligt bidrag, hvilket beløb sig til kr. 2.30.
Der mødte 18 medlemmer til dette møde.