Starten og det første bestyrelsesmøde
          Foreningen er stiftet 11september 1895 af herr Folketingsmand A C Meyer. Herr Meyer havde overnævnte dato indvarslet til et møde som fandt sted, Rømersgade 22 o.g. Der var mødt 63 unge mennesker. Herr Meyer holdt et interessant foredrag om sport og påpegede særligt dens betydning for arbejderne. Foredraget, som blev hørt med stor opmærksomhed, sluttede med at Herr Meyer anbefalede følgende øvelser: Gang, Løb, Spyd- og Diskoskastning, Højde- og Længdespring, Kuglestødning, Brydning, Tovtrækning Stemmeøvelser med lette jernvægte og øvelser i romerske ringe. Efter at flere tilstedeværende sportsmænd havde udtalt sig om sagen, og opfordret til at indtræde som medlem, blev efter Herr Meyers forslag, et udvalg på 6 mand nedsat, til at udarbejde love og videre fornødent. Udvalget bestod af følgende: D’herrer A C Meyer, M E Jørgensen, j Jønsson, Victor Hansen, Jacobsen og Chr. Nielsen.
Udvalget holdt 3 møder hos Sprøjtefører Jacobsen på Østerbro Brandstation.
Onsdag den 9 oktober afholdtes konstitueret Generalforsamling i lokalet Læderstræde26. Der mødte ca. 40, gennemgående unge mennesker. Til Dirigent valgtes Chr. Nielsen, hvorefter A C Meyer oplyste at der var rettet en henvendelse til skoledirektionen, for om muligt at erholde et af kommunens skolegymnastikhuse til øvelseslokale, men var der af directionen forlangt et eksemplar af lovene, og af hvem bestyrelsen bestod, men da dette selvfølgelig ikke straks kunne sendes, måtte denne dog følgelig sættes i bero. Det af udvalget udarbejdede lovudkast, blev derefter oplæst af dirigenten.
Efter nogen parlamentering angående enkelte paragraffer, vedtoges lovudkastet, med nogle få ændringer, som gjældende love for Arbejdernes Idrætsklub, med ikrafttræden fra samme dato
Derefter skred man til valg af bestyrelse. Her A C Meyer, som blev foreslået til formand, erklærede, ikke at modtage nogen tillidspost, da hans tid var meget optaget. Efter at flere herrer havde haft ordet for at anbefale tilstedeværende sportsmænd som bestyrelsesmedlemmer, blev resultatet følgende:
Til Formand valgtes Herr Sprøjtefører P Jacobsen med 27 stemmer.
”  Sekretær        ”     Herr Kontorist Henry Strøm
”  Kasserer        ”     Herr Snedker Emil Hansen
”  Repræsentanter D’herrer Louis Larsen, Snedker, samt Maler J Jønsson. Til revisor valgtes Herr Bankassistent Ferd. Petersen samt Laboratoriearbejder Chr. Nielsen. Efter valget indtegnedes der 30 medlemmer. Dirigenten bragte Herr A C Meyer en hjertelig tak, for hans ihærdige arbejde for at udbrede sporten i arbejderstanden, hvilket forsamlingen sluttede sig til, ved at udbringe et kraftigt ”leve” for Herr Meyer. Dirigenten takkede derefter for den, af forsamlingen, viste opmærksomhed, og bragte til slut et kraftigt besvaret ”leve” for Arbejdernes Idrætsklub, hvorefter mødet hævedes klokken 12.

1ste bestyrelsesmøde
holdtes hos formand P Jacobsen, Fælledvejen Brandstation, den 16 oktober 95 (alle mødte), følgende blev vedtaget:

Anskaffelse af bøger: 1 medlemsprotokol for Kassereren
1              do            for Formanden
                                               1 Kassebog
1 Forhandlingsprotokol
1 Recordbog
1 Mødebog, som på alle mødedage skal være fremlagt i lokalet, og hvori ethvert medlem må skrive sit navn. Endvidere anskaffelse af love og medlemskort samt stempel til brug for kassereren, og til slut anskaffelse af skrivematerialer, og fastsloges samtidig at første mødedag skulle være søndagen den 27 oktober 95 kl. 10, på Blegdamsvejen 92.
Forhandlingsprotokol


for


Arbejdernes Idræts Klub


(

1895)